ภาษาไทย

Show You Japan Club

Show You Japan Clubเป็น“แฟนคลับญี่ปุ่น”ซึ่งเกิดขึ้นจาก

กลุ่มคนที่นิยมชมชอบญี่ปุ่น     อยากให้ญี่ปุ่นมาแรงๆกว่านี้

อยากจะรู้จักวัฒนธรร ประเพณี การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม

เกษตรกรรมและการประมงฯลฯของญี่ปุ่นให้มากยิ่งขึ้น

จัดงานประชุมสังสรรค์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในระหว่าง

สมาชิกด้วยกัน จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่องต่างๆ โดยเชิญผู้ทรง

คุณวุฒิในสาขานั้นๆ มาเป็นวิทยากร เผยแพร่ข้อมูลโดยผ่าน

ทางเวปไซด์และอีเมล ศึกษาหาประสบการณ์จากการเดินทาง

ไปชมงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ และอื่นๆ เช่น

จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก เป็นต้น

 

สมาชิกส่วนบุคคล

ต้องเป็นบุคคลที่ชอบญี่ปุ่น(ไม่จำกัดสัญชาติ)มีความเข้าใจถึง

จุดประสงค์ของคลับและเห็นชอบด้วย ค่าสมัครเป็นสมาชิก

๒,๐๐๐ เยน อายุการเป็นสมาชิกตลอดชีวิต

 

การเปิดรับสมัครบริษัทที่ต้องการสนับสนุน

ค่าบำรุง  ๓๐,๐๐๐ เยน ต่อปี ผลประโยชน์ที่จะได้รับในการจัดงาน

หรือ ทำโฆษณาสามารถแนบใบปลิว  สิ่งตีพิมพ์ ไปกับวารสารของ

คลับที่ส่งให้สมาชิก  ลงโฆษณาในเวปไซด์ของ Show You Japan Club

 

ข้อห้าม

ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเผยแพร่ศาสนานิกายใหม่หรือ

การโฆษณาทางธุรกิจ

 

japanoffice@showyoujapan.org

การติดต่อสอบถาม สมัครได้ที่   อีเมลเอ็ดเดรสดังนี้

 

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

*